Algemene voorwaarden/ privacy policy

Algemene Voorwaarden van ByEsther feet & beauty

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van

ByEsther feet & beauty en op alle met voetverzorging van ByEsther feet & beauty aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

ByEsther feet & beauty in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

 

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk ByEsther feet & beauty is ingestemd.

 

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

ByEsther feet & beauty behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

ByEsther feet & beauty is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2. Inspanningen

ByEsther feet & beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. ByEsther feet & beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

 

3.1 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ByEsther feet & beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ByEsther feet & beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten. 

 

3.2 Annulering door ByEsther feet & beauty

ByEsther feet & beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

 

3.6 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ByEsther feet & beauty of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ByEsther feet & beauty of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 4. Betaling

ByEsther feet & beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.byestherfeetandbeauty.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij ByEsther feet & beauty

 

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

 

ByEsther feet & beauty behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website: www.byestherfeetandbeauty.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen(contant ) of per pin.  Uitsluitend na overleg met ByEsther feet & beauty is betaling mogelijk op rekening binnen 10 dagen. Bij niet tijdige betaling,  wordt de factuur verhoogt met € 5,- administratiekosten  en komen eventuele incassokosten  voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet ByEsther feet & beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ByEsther feet & beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

ByEsther feet & beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de cliëntenkaart. ByEsther feet & beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ByEsther feet & beauty zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Artikel 6. Geheimhouding

ByEsther feet & beauty  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ByEsther feet & beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

ByEsther feet & beauty  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding verstrekt. Bij aandoeningen zoals Diabetes Mellitus of Reuma Artritis bewust kiezen voor ByEsther feet & beauty  is geheel op eigen risico van de cliënt daar ByEsther feet & beauty  geen medisch pedicure is.  

 

ByEsther feet & beauty  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Artikel 8. Garantie

ByEsther feet & beauty  geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de basisbehandeling. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van

 ByEsther feet & beauty  heeft gebruikt.

- Oorzaken die voor de behandeling aanwezig waren en waardoor een garantie niet gewaarborgd kan worden.

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

 ByEsther feet & beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ByEsther feet & beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij ByEsther feet & beauty te dienen.

ByEsther feet & beauty  dient klachten afdoende te onderzoeken. ByEsther feet & beauty  zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. ByEsther feet & beauty  verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

 

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en ByEsther feet & beauty  over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door ByEsther feet & beauty  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

 

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij ByEsther feet & beauty  heeft ingediend.

 

Nadat de klacht bij ByEsther feet & beauty  is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is ByEsther feet & beauty  aan deze keuze gebonden. Indien ByEsther feet & beauty  een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ByEsther feet & beauty  dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ByEsther feet & beauty  het recht de cliënt de behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen ByEsther feet & beauty  en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

 

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

 

AVG PRIVACYVERKLARING VERSIE 01-2018

 

ByEsther feet & beauty 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Esther Groot

Tel: 06-30009541

http://www.byestherfeetandbeauty.nl

ingeschreven bij kvk onder: 60068183

 

Esther Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van ByEsther feet & beauty. Hij/Zij is te bereiken via: info@byestherfeetandbeauty.nl         

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

ByEsther feet & beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Ø   Voor- en achternaam

Ø   Geslacht

Ø   Geboortedatum

Ø   Adresgegevens

Ø   Telefoonnummer

Ø   Mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Indien dit in belang van de behandeling is:

Ø   Medicijngebruik/Allergie (indien dit in belang van de behandeling is)

Ø   Staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)

Ø   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: : info@byestherfeetandbeauty.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

ByEsther feet & beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ø   Het afhandelen van uw betaling

Ø   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Ø   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Ø   U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Ø   Om goederen en diensten bij u te leveren

Ø   ByEsther feet & beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

ByEsther feet& beauty neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ByEsther feet & beauty) tussen zit. ByEsthet feet & beauty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Odile pedicure/ anamneseprogramma. Dit wordt gebruikt zodat registratie van cliëntgegevens digitaal zijn opgeslagen. Er zijn geen verwachte gevolgen in de toekomst door hier gebruik van te maken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

ByEsther feet & beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie)                                (Termijn)                                (behandeling wel/niet klant)

 

Voor en Achternaam             > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Geslacht                                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Geboortedatum                     > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Adresgegevens                       > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Telefoonnummer                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Mailadres                                > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Medicijngebruik/allergie      > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Staat van de voeten              > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Facturen                                  > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

 

Afspraken                               > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

ByEsther feet & beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, byEsther feet & beautygebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ByEsther feet & beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@byestherfeetandbeauty.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

ByEsther feet & beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

ByEstherfeetandbeauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@byestherfeetandbeauty.nl

 

 

 
 
 
 
BeantwoordenDoorsturen